Česko v pohybu

První celostátní průzkum dopravního chování

Kvalitní dopravní plánování se neobejde bez znalosti potřeb lidí a jejich cestovního chování. Česko v pohybu je historicky prvním celostátním průzkumem, který nám odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Průzkum probíhal v letech 2017-2019 a realizovalo ho Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s agenturou SC&C za podpory Ministerstva dopravy České republiky.

Velice děkujeme všem domácnostem i jejich členům, kteří se průzkumu účastnili!

Sběr dat jsme úspěšně dokončili na jaře a 2019 a nyní máme k dispozici první výsledky. Na stránkách také najdete anonymizovaná data ke stažení. Můžete se také podrobněji dočíst, jak průzkum probíhal.Data získaná v průzkumu:

  • přispějí k efektivnímu plánování dopravy tak, aby lépe odpovídala našim současným i budoucím potřebám,
  • pomohou smysluplně investovat peníze daňových poplatníků do dopravních staveb,
  • budou využita pro rozvoj Vaší obce, regionu i státu,
  • umožní lépe chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života nás všech.


Výsledky průzkumu

Data o dopravním chování jsme sbírali od podzimu 2017 do jara 2019. V průběhu tohoto období byla získána data o dopravním chování od 9419 domácností z celé ČR. Domácnosti byly do průzkumu vybírány náhodně. Pokud domácnosti souhlasily s účastí na průzkumu, pak všichni jejich členové starší pěti let po jeden dopředu vybraný den zaznamenávali své dopravní chování. Zapisovali všechny cesty, které během dne vykonali, účely, za jakými tyto cesty mířili a dopravní prostředky, které na cestách využili. Zaznamenávali také, kdy a kde cesta začala a kde skončila. Takto byly získány informace od 22 122 osob o jejich 51 434 cestách.

V průzkumu Česko v pohybu jsme získali řadu údajů o dopravním chování české populace. Zde předkládáme výběr těch nejdůležitějších ukazatelů. Formulovali jsme k nim devět základních otázek a doplnili je daty z průzkumu v podobě grafů a tabulek.

Grafy a tabulky jsou součástí interaktivní aplikace, která umožňuje filtrovat data podle území, sociodemografických skupin a případně i dalších parametrů. Grafy zobrazují zastoupení kategorizovaných hodnot příslušného ukazatele (v záložce Podíly), případně hodnoty průměrů u kontinuálních proměnných (záložka Průměry). Při najetí myší na vybraný sloupec se zobrazí označení kategorie, hodnota podílu či průměru, ale také hodnoty standardní chyby (absolutní a relativní). Tyto hodnoty je možné zobrazit i v podobě tabulek označených jako Podíly pro procentní hodnoty podílů, SEP pro standardní chybu podílu a SEPr pro relativní standardní chybu podílu. Pokud lze ukazatel vyjádřit jako kontinuální proměnnou, je doplněna čtvrtá tabulka Střední hodnoty s hodnotami průměru, kvartilů a také absolutní a standardní chyby průměru (SEM, SEMr).

standardní chyby souvisí s velikostí zkoumaného výběrového souboru. Příliš vysoká chyba nám naznačuje, že zkoumáme podíl či průměr z příliš malého výběrového souboru a neměli bychom z něj tedy vyvozovat žádné zobecňující závěry. Ve sloupcových grafech je upozornění na příliš vysokou standardní chybu zobrazeno pomocí symbolu '!', konkrétní hodnota se zobrazí po najetí myší na příslušný prvek grafu. V tabulkách je hodnota standardní chyby přímo uvedena. Při srovnání dvou hodnot mezi sebou bychom měli mít na paměti, že chyby obou hodnot se sčítají.

Tento přehled je jen velmi stručným úvodem k tomu, co lze z dat zjistit. V budoucnu plánujeme data hlouběji analyzovat a výsledky těchto analýz publikovat. Data k tomuto účelu také volně nabízíme odborné i široké veřejnosti. Všechny zveřejněné informace jsou upraveny tak, aby byla zajištěna anonymita domácností a osob, které se průzkumu účastnily.Jak průzkum probíhal?Jak jsou domácnosti vybaveny dopravními prostředky?

V průzkumu domácnosti uváděly počty automobilů a jízdních kol, které mají k dispozici. Aplikace ukazuje rozdělení DOMÁCNOSTÍ podle počtu vlastněných dopravních prostředků.

Můžete přepínat mezi automobily a jízdními koly a rozdělovat domácnosti podle kraje a velikosti obce, z nichž pochází.


Jaký mají lidé přístup k dopravním prostředkům?

Ptali jsme se také osob v domácnosti, kolik mají osobně k dispozici dopravních prostředků a tedy mohou je využít pro vlastní cestování. Osoby také uváděly, zda mají k dispozici nějakou formu předplatného či slevy na veřejnou hromadnou dopravu. Aplikace ukazuje podíly OSOB, které disponují automobily, jízdními koly nebo zvýhodněním ve veřejné hromadné dopravě.

Aplikace umožňuje přepínat mezi druhy dopravy, vymezovat soubor OSOB podle území (celá ČR, kraje), ale také rozdělovat ho podle pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity osob.


Kolik cest lidé vykonají v běžný pracovní den?

Osob v domácnosti starších pěti let jsme ptali na všechny cesty, které vykonaly během jednoho vybraného dne. Aplikace rozděluje OSOBY podle počtu cest uskutečněných za rozhodný den, osoby, které necestovaly, mají uvedeno 0 cest.

Aplikace umožňuje vymezovat soubor OSOB podle území (celá ČR, kraje), ale také rozdělovat ho podle pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity osob.


Za jakými účely lidé cestují?

U každé z cest osob jsme se zajímali, za jakým účelem byla vykonána. Účel je pro průzkum dopravního chování zásadním konceptem, protože pomáhá definovat co je a není cesta. Respondenti mohli zvolit mezi několika základními účely.

Aplikace umožňuje vymezovat soubor CEST podle území (celá ČR, kraje) a rozdělovat ho podle sociodemografických charakteristik osob, které cestu vykonaly (pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity).


Průzkum dopravního chování se v první řadě zajímá vykonané o cesty a jejich atributy. Díky znalosti času zahájení, času ukončení a účelu cest máme informaci i o ostatních AKTIVITÁCH, které lidé v průběhu dne podnikají. Můžeme tak mimo jiné zjistit, že cestování zabírá jen velmi malou část dne. Aplikace ukazuje rozdělení ČASU dne podle jednotlivých aktivit, jednou z aktivit je i samotné cestování.

Aplikace umožňuje vymezovat soubor AKTIVIT podle území (celá ČR, kraje) a rozdělovat ho podle sociodemografických charakteristik osob, které aktivitu vykonaly (pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity).


Kdy lidé cestují?

Pro každou hodinu dne jsme vypočítali zastoupení jednotlivých aktivit. Protože aktivity mohou zasahovat do více než jedné hodiny, rozdělili jsme je na časové úseky o délce tří minut a teprve z nich zastoupení vypočítali. Svislá osa ukazuje procento zastoupení aktivity (celkem 100 %). Vodorovná osa představuje hodiny dne.

Aplikace umožňuje vymezovat soubor AKTIVIT podle území (celá ČR, kraje) a rozdělovat ho podle sociodemografických charakteristik osob, které aktivitu vykonaly (pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity).


Jaké dopravní prostředky lidé k cestování využívají?

U každé z CEST jsme se mimo jiné zajímali, jaké dopravní prostředky byly pro cestu využity, přičemž bylo možné uvést více prostředků. Pro účely této aplikace i dalších analýz bylo třeba pro každou cestu zvolit jeden hlavní dopravní prostředek (více ve Zprávě z průzkumu). Aplikace ukazuje rozdělení cest podle tohoto hlavního dopravního prostředku.

Aplikace umožňuje vymezovat soubor CEST podle území (celá ČR, kraje) a rozdělovat ho podle sociodemografických charakteristik osob, které cestu vykonaly (pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity) a účelu cest.


Kolik času lidé stráví cestováním?

U každé z cest jsme se také ptali na to, kdy začala a kdy skončila.

Aplikace ukazuje přehled středních hodnot (průměry, kvartily) trvání cest v minutách. Graf zobrazuje průměrné hodnoty (sloupce) a interval spolehlivosti (černá úsečka).

Aplikace umožňuje rozdělovat soubor CEST podle území (celá ČR, kraje) a rozdělovat ho podle sociodemografických charakteristik osob, které cestu vykonaly (pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity), ale i podle hlavního dopravního prostředku. Současně je možné cesty členit podle účelů, kvůli kterým byly vykonány.


Na jaké vzdálenosti lidé cestují?

Zajímali jsme se také, kde každá cesta započala a kde skončila. Respondenti také uváděli svůj odhad délky cesty v kilometrech. Vzdálenosti uváděné v aplikaci jsou však vypočtené. Polohové údaje uvedené respondenty jsme převedli do souřadnic a poté vypočetli vzdálenost po silniční síti. Vypočtené vzdálenosti byly porovnávány se vzdáleností uvedenou respondenty a především s uvedenými časy cest. Pokud se uvedené a vypočtené údaje významně odlišovaly, byla cesta pro další kalkulace se vzdálenostmi vyřazena. Více ve Zprávě z průzkumu.

Aplikace ukazuje přehled středních hodnot (průměry, kvartily) délek cest v kilometrech. Graf zobrazuje průměrné hodnoty (sloupce) a interval spolehlivosti (černá úsečka).

Aplikace umožňuje rozdělovat soubor CEST podle území (celá ČR, kraje), sociodemografických charakteristik osob, které cestu vykonaly (pohlaví, věku, vzdělání a ekonomické aktivity), ale i podle hlavního dopravního prostředku. Současně je možné cesty členit podle účelů, kvůli kterým byly vykonány.


Průzkum realizovalo Centrum dopravního výzkumu, v.v. i., ve spolupráci s agenturou pro marketingový a sociologický výzkum SC&C; a za podpory Ministerstva dopravy České republiky.Více informací naleznete také na Facebooku.
Průzkum Česko v pohybu je součástí projektu Specifické parametry a nastavení limitních a realizace Celostátniho průzkumu dopravního chování - Česká repuplika v pohybu je a je realizován s podporou Ministerstva dopravy České republiy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.